Pracownia Geozagrożeń

Dr hab. Marcin Słowik, prof. UAM

Stanowisko: profesor uczelni 

E-mail: slowik@amu.edu.pl
Tel.: 0048-61-829 6039
Pokój: 168

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą geomorfologii fluwialnej, zmian układów koryt rzecznych w późnym glacjale i holocenie oraz wpływu człowieka na zmiany zachodzące w dolinach rzecznych. Do moich zainteresowań należy również wykorzystanie wiedzy o historii rzek, zdobytej na podstawie badań geologicznych, geofizycznych i teledetekcyjnych, dla potrzeb projektów rewitalizacji dolin rzecznych. Mój ostatnio zrealizowany projekt naukowy dotyczył zmian zachodzących w rzekach meandrujących i rozgałęzionych na obszarach polodowcowych i lessowych Niziny Wielkopolskiej oraz Kraju Zadunajskiego. Ukończyłem ponadto stypendium Fulbrighta w 2023 roku. Głównym celem stypendium była rekonstrukcja zmian układu koryta rzeki Congaree (Karolina Południowa, USA) – jednego z subtropikalnych systemów rzecznych położonych na Nizinie Atlantyckiej. 

Publikacje

2024

 • Słowik, M., Dezső, J., Salem, A., Puhl-Rezsek, M., Gałka, M., Kovács, J., 2024, The evolution of meandering rivers in sedimentary basins: insights from the lower Drava Valley (Hungary/Croatia). Earth Surface Processes and Landforms, 49, 642-663. [link]
 • Słowik M., Prekopová M., Budinský V., 2024, The formation of fan-deltas in mountain lakes: findings from Zelene Kezmarske Lake (Slovakia). Earth Surface Processes and Landforms, 49, 933-948. [link]

2023

 • Słowik, M., 2023 The evolution of meandering and anabranching rivers in postglacial and loess landscapes of Europe. Holocene, 33 208-230. [link]

2022

 •  Słowik, M., Dezső, J., Kovács, J., Gałka, M., Sipos G., 2022 Conditions to Preserve the Sedimentary Record of Channel Planforms in Temperate Rivers of the Northern Hemisphere. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-EARTH SURFACE v. 127 1-34. [link]

2021

 • Słowik M., Dezső J., Kovács J., Gałka M., Sipos G., 2021, Phases of fluvial activity in loess landscapes: findings from the Sió Valley (Transdanubia, central Europe). Catena, 198. [link]
 • Słowik M., Kiss K., Czigány S., Gradwohl-Valkay A., Dezső J., Halmai A., Marciniak A., Tritt R., Pirkhoffer E., 2021, The influence of changes in flow regime caused by dam closure on channel planform evolution: insights from flume experiments. Environmental Earth Sciences, 80, 165. [link]

2020

 • Słowik M., Dezső J., Kovács J., Gałka M., 2020, The formation of low-energy meanders in loess landscapes (Transdanubia, central Europe). Global and Planetary Change, 184, 103071 [link]
 • Słowik M., Gałka M., Marciniak A., 2020, The evolution and disappearance of „false delta” multi-channel systems in postglacial areas (central Europe). Global and Planetary Change, 184. [link]
 • Gyenizse, P.,  Lóczy, D.,  Dezső, J., Pirkhoffer, E., Słowik, M., 2020 Adaptation of land use based on the assessment of inundation risk in the Kapos Valley, Southwest Hungary. Hungarian Geographical Bulletin v.69 299-316. [link]
 • Dezső, J., Czigány, S., Nagy, G., Pirkhoffer, E., Słowik, M.,  Lóczy D., 2020 Monitoring soil moisture dynamics in multilayered Fluvisols. Bulletin of Geography: Physical Geography Series v.16 131-146. [link]

 2019

 • Dezső J., Czigány S., Nagy G., Pirkhoffer E., Słowik M., Lóczy D., 2019, Monitoring soil moisture dynamics in soil moisture fluvisols. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 16, 131-146. [link]
 • Choiński A., Muszyński A., Ptak M., Słowik M., 2019, Reconstruction of the primary bottom of a unique crater lake in the “Meteorite Morasko” reserve. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 17, 5-16. [link]

2018

 • Słowik M., Dezső J., Marciniak A., Tóth G., Kovács J., 2018, Evolution of river planforms downstream of dams: effect of dam construction or earlier human-induced changes? Earth Surface Processes and Landforms, 43, 2045-2063. [link]
 • Słowik M., 2018, The formation of an anabranching planform in a sandy floodplain by increased flows and sediment load. Earth Surface Processes and Landforms, 43, 623-638. [link]

2017

 • Dezső, J., Salem, A., Lóczy, D., Słowik, M., Pall, D.G., 2017 Randomly layered fluvial sediments influenced groundwater-surface water interaction. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management v.17 331-338. [link]

2016

 • Słowik M., 2016, Sedimentary record of point bar formation in laterally migrating anabranching and single-channel meandering rivers (the Obra Valley, Poland). Zeitschrift für Geomorphologie, 60, 259-279. [link]
 • Słowik M., 2016, The influence of meander bend evolution on the formation of multiple cutoffs: findings inferred from floodplain architecture and bend geometry. Earth Surface Processes and Landforms, 41, 626-641. [link]
 • Borkowski, G., Marciniak, A., Potocka, I.J., Rogowski, M., Słowik, M., Tritt, R., 2016, Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza wykorzystywana w Katedrze Turystyki i Rekreacji UAM. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 19 81-94.

2015

 • Słowik M., 2015, Is history of rivers important in restoration projects? The example of human impact on a lowland river valley (The Obra River, Poland). Geomorphology, 251, 50-63. [link]

2014

 • Słowik M., 2014, Analysis of fluvial, lacustrine and anthropogenic landforms by means of ground-penetrating radar (GPR): field experiment. Near Surface Geophysics, 12, 777-791. [link]
 • Słowik M., 2014, Holocene evolution of meander bends in lowland river valley formed in complex geological conditions (the Obra River, Poland). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 96, 61-81. [link]
 • Słowik M., 2014, Reconstruction of anastomosing river course by means of geophysical and remote sensing surveys (the Middle Obra Valley, W Poland). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 96, 195-216. [link]

2013

 • Słowik M., 2013, GPR and aerial imageries to identify the recent historical course of the Obra River and spatial extent of Obrzańskie Lake, altered by hydro-technical works. Environmental Earth Sciences, 70, 1277-1295. [link]
 • Słowik M., 2013, Transformation of a lowland river from a meandering and multi-channel pattern into an artificial canal: retracing a path of river channel changes (the Middle Obra River, W Poland). Regional Environmental Change, 13, 1287-1299. [link]
 • Kijowski, A.S., Ewertowski, M., Słowik, M., 2013. Remote Sensing as a Non-Invasive Method for the Study of the Past Permafrost Features; the Case Study of Wielkopolska, Poland. 32nd European Association of Remote Sensing Laboratories Symposium (EARSeL 2012) Advances in Geosciences Mykonos Island, Greece 21-24 May 2012, 2013,

2012

 • Słowik M., 2012, Changes of river bed pattern of a lowland river: effect of natural processes or anthropogenic intervention? Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 94, 301- 320. [link]
 • Słowik M., 2012, Influence of measurement conditions on depth range and resolution of GPR images: The example of lowland valley alluvial fill (the Obra River, Poland). Journal of Applied Geophysics, 85, 1-14. [link]
 • Słowik, M., 2012, Infuence of GPR measurement conditions on depth penetration and resolution of radar images illustrating lowland valley alluvial fill (field experiment). 2012 14th International Conference on Ground Penetrating Radar 707-712. [link]
 • Słowik, M., 2012. Transformations of river bed pattern of a lowland river inferred from aerial surveys and ground penetrating radar (GPR). IAHS-AISH Publication v. 352 304-307. 
 • Słowik, M., 2012. Anthropogenic transformation of lowland river pattern and changes of spatial extent of lakes inferred from ground-penetrating radar and remote sensing surveys (the Obra River, Poland). 2012 14th International Conference on Ground Penetrating Radar 737-742. [link]

2011

 • Słowik M., 2011, Changes of river bed pattern and traces of anthropogenic intervention: the example of using GPR method (the Obra river, western Poland). Applied Geography, 31, 784- 799. [link]
 • Słowik M., 2011, Reconstructing migration phases of meandering channels by means of ground-penetrating radar (GPR): the case of the Obra River, Poland. Journal of Soils and Sediments, 11 (7), 1262-1278. [link]
 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2011, Mobility of chromium and lead originating from weaving industry: implications for relative dating of lowland river floodplain deposits (the Obra River, Poland). Archives of Environmental Protection, 37, (2), 131-150. [link]

2010

 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2010, Types of sedimentary environment in alluvial sediments distinguished on the basis of its chemical constitution: the example of the lower course of the Obra river (Western Poland). Environmental Earth Sciences, 59, 957-966. [link]
 • Kijowski A., Słowik M., Rączkowski W., 2010, A Medieval Town
  (Szamotuły) as a Testing Area for Non-invasive Methods – GPR MALA
  ProEx, [In:] Remote Sensing for Science, Education, and Natural and
  Cultural Heritage, (Ed) R. Reuter. Amsterdam: IOS Press, pp. 95-100 [link]

2009

 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2009, Changes of chosen chemical elements concentration in alluvial sediments: an example of the lower course of the Obra river (western Poland). Archives of Environmental Protection, 35, 75-86. [link]
 • Młynarczyk, Z., Zwoliński, Z., Słowik, M., Kijowski, A.S., 2009 Georadarowa identyfikacja struktur peryglacjalnych na wysoczyznach morenowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji v.19 169-180. [link]
 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2009, Geochemical groups of alluvial sediments of the lower course of the Obra river: an example of using cluster analysis. Archives of Environmental Protection, 35, 87-94. [link]

2008

 • Młynarczyk Z., Słowik M., 2008, Temporal variations of suspended sediment concentration during period of high water stages in the lower course of the Obra river (Western Poland). Archives of Environmental Protection, 34, 33 – 49. [link]

2006

 • Młynarczyk Z., Sobczyński T., Słowik M., 2006, Changes of chromium concentration in alluvial sediments of the Obra river valley. Environmental Geology, 50, 423 – 429. [link]
2024
 •  Słowik, M., Budinský W., Prekopová, M., The formation of fan deltas in mountain lakes: findings from Zelene Kezmarske Lake. Earth Surface Processes and Landforms v. 49, 933-948. [link]
 • Słowik, M., Dezsõ, J., Salem, A., Puhl-Rezsek, M., Gałka, M., Kovács, J., 2024 The evolution of meandering rivers in sedimentary basins: insights from the lower Drava Valley. Earth Surface Processes and Landforms v.49, 624-663. [link]

2023

 • Słowik, M., 2023 The evolution of meandering and anabranching rivers in postglacial and loess landscapes of Europe. Holocene v.33 208-230. [link]

2022

 •  Słowik, M., Dezső, J., Kovács, J., Gałka, M., Sipos G., 2022 Conditions to Preserve the Sedimentary Record of Channel Planforms in Temperate Rivers of the Northern Hemisphere. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-EARTH SURFACE v. 127 1-34. [link]

2021

 • Słowik M., Dezső J., Kovács J., Gałka M., Sipos G., 2021, Phases of fluvial activity in loess landscapes: findings from the Sió Valley (Transdanubia, central Europe). Catena, 198. [link]
 • Słowik M., Kiss K., Czigány S., Gradwohl-Valkay A., Dezső J., Halmai A., Marciniak A., Tritt R., Pirkhoffer E., 2021, The influence of changes in flow regime caused by dam closure on channel planform evolution: insights from flume experiments. Environmental Earth Sciences, 80, 165. [link]

2020

 • Słowik M., Dezső J., Kovács J., Gałka M., 2020, The formation of low-energy meanders in loess landscapes (Transdanubia, central Europe). Global and Planetary Change, 184, 103071 [link]
 • Słowik M., Gałka M., Marciniak A., 2020, The evolution and disappearance of „false delta” multi-channel systems in postglacial areas (central Europe). Global and Planetary Change, 184. [link]
 • Gyenizse, P.,  Lóczy, D.,  Dezső, J., Pirkhoffer, E., Słowik, M., 2020 Adaptation of land use based on the assessment of inundation risk in the Kapos Valley, Southwest Hungary. Hungarian Geographical Bulletin v.69 299-316. [link]
 • Dezső, J., Czigány, S., Nagy, G., Pirkhoffer, E., Słowik, M.,  Lóczy D., 2020 Monitoring soil moisture dynamics in multilayered Fluvisols. Bulletin of Geography: Physical Geography Series v.16 131-146. [link]

 2019

 • Dezső J., Czigány S., Nagy G., Pirkhoffer E., Słowik M., Lóczy D., 2019, Monitoring soil moisture dynamics in soil moisture fluvisols. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 16, 131-146. [link]
 • Choiński A., Muszyński A., Ptak M., Słowik M., 2019, Reconstruction of the primary bottom of a unique crater lake in the “Meteorite Morasko” reserve. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 17, 5-16. [link]

2018

 • Słowik M., Dezső J., Marciniak A., Tóth G., Kovács J., 2018, Evolution of river planforms downstream of dams: effect of dam construction or earlier human-induced changes? Earth Surface Processes and Landforms, 43, 2045-2063. [link]
 • Słowik M., 2018, The formation of an anabranching planform in a sandy floodplain by increased flows and sediment load. Earth Surface Processes and Landforms, 43, 623-638. [link]

2017

 • Dezső, J., Salem, A., Lóczy, D., Słowik, M., Pall, D.G., 2017 Randomly layered fluvial sediments influenced groundwater-surface water interaction. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management v.17 331-338. [link]

2016

 • Słowik M., 2016, Sedimentary record of point bar formation in laterally migrating anabranching and single-channel meandering rivers (the Obra Valley, Poland). Zeitschrift für Geomorphologie, 60, 259-279. [link]
 • Słowik M., 2016, The influence of meander bend evolution on the formation of multiple cutoffs: findings inferred from floodplain architecture and bend geometry. Earth Surface Processes and Landforms, 41, 626-641. [link]
 • Borkowski, G., Marciniak, A., Potocka, I.J., Rogowski, M., Słowik, M., Tritt, R., 2016, Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza wykorzystywana w Katedrze Turystyki i Rekreacji UAM. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 19 81-94.

2015

 • Słowik M., 2015, Is history of rivers important in restoration projects? The example of human impact on a lowland river valley (The Obra River, Poland). Geomorphology, 251, 50-63. [link]

2014

 • Słowik M., 2014, Analysis of fluvial, lacustrine and anthropogenic landforms by means of ground-penetrating radar (GPR): field experiment. Near Surface Geophysics, 12, 777-791. [link]
 • Słowik M., 2014, Holocene evolution of meander bends in lowland river valley formed in complex geological conditions (the Obra River, Poland). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 96, 61-81. [link]
 • Słowik M., 2014, Reconstruction of anastomosing river course by means of geophysical and remote sensing surveys (the Middle Obra Valley, W Poland). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 96, 195-216. [link]

2013

 • Słowik M., 2013, GPR and aerial imageries to identify the recent historical course of the Obra River and spatial extent of Obrzańskie Lake, altered by hydro-technical works. Environmental Earth Sciences, 70, 1277-1295. [link]
 • Słowik M., 2013, Transformation of a lowland river from a meandering and multi-channel pattern into an artificial canal: retracing a path of river channel changes (the Middle Obra River, W Poland). Regional Environmental Change, 13, 1287-1299. [link]
 • Kijowski, A.S., Ewertowski, M., Słowik, M., 2013. Remote Sensing as a Non-Invasive Method for the Study of the Past Permafrost Features; the Case Study of Wielkopolska, Poland. 32nd European Association of Remote Sensing Laboratories Symposium (EARSeL 2012) Advances in Geosciences Mykonos Island, Greece 21-24 May 2012, 2013,

2012

 • Słowik M., 2012, Changes of river bed pattern of a lowland river: effect of natural processes or anthropogenic intervention? Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 94, 301- 320. [link]
 • Słowik M., 2012, Influence of measurement conditions on depth range and resolution of GPR images: The example of lowland valley alluvial fill (the Obra River, Poland). Journal of Applied Geophysics, 85, 1-14. [link]
 • Słowik, M., 2012, Infuence of GPR measurement conditions on depth penetration and resolution of radar images illustrating lowland valley alluvial fill (field experiment). 2012 14th International Conference on Ground Penetrating Radar 707-712. [link]
 • Słowik, M., 2012. Transformations of river bed pattern of a lowland river inferred from aerial surveys and ground penetrating radar (GPR). IAHS-AISH Publication v. 352 304-307. 
 • Słowik, M., 2012. Anthropogenic transformation of lowland river pattern and changes of spatial extent of lakes inferred from ground-penetrating radar and remote sensing surveys (the Obra River, Poland). 2012 14th International Conference on Ground Penetrating Radar 737-742. [link]

2011

 • Słowik M., 2011, Changes of river bed pattern and traces of anthropogenic intervention: the example of using GPR method (the Obra river, western Poland). Applied Geography, 31, 784- 799. [link]
 • Słowik M., 2011, Reconstructing migration phases of meandering channels by means of ground-penetrating radar (GPR): the case of the Obra River, Poland. Journal of Soils and Sediments, 11 (7), 1262-1278. [link]
 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2011, Mobility of chromium and lead originating from weaving industry: implications for relative dating of lowland river floodplain deposits (the Obra River, Poland). Archives of Environmental Protection, 37, (2), 131-150. [link]

2010

 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2010, Types of sedimentary environment in alluvial sediments distinguished on the basis of its chemical constitution: the example of the lower course of the Obra river (Western Poland). Environmental Earth Sciences, 59, 957-966. [link]
 • Kijowski A., Słowik M., Rączkowski W., 2010, A Medieval Town
  (Szamotuły) as a Testing Area for Non-invasive Methods – GPR MALA
  ProEx, [In:] Remote Sensing for Science, Education, and Natural and
  Cultural Heritage, (Ed) R. Reuter. Amsterdam: IOS Press, pp. 95-100 [link]

2009

 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2009, Changes of chosen chemical elements concentration in alluvial sediments: an example of the lower course of the Obra river (western Poland). Archives of Environmental Protection, 35, 75-86. [link]
 • Młynarczyk, Z., Zwoliński, Z., Słowik, M., Kijowski, A.S., 2009 Georadarowa identyfikacja struktur peryglacjalnych na wysoczyznach morenowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji v.19 169-180. [link]
 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2009, Geochemical groups of alluvial sediments of the lower course of the Obra river: an example of using cluster analysis. Archives of Environmental Protection, 35, 87-94. [link]

2008

 • Młynarczyk Z., Słowik M., 2008, Temporal variations of suspended sediment concentration during period of high water stages in the lower course of the Obra river (Western Poland). Archives of Environmental Protection, 34, 33 – 49. [link]

2006

 • Młynarczyk Z., Sobczyński T., Słowik M., 2006, Changes of chromium concentration in alluvial sediments of the Obra river valley. Environmental Geology, 50, 423 – 429. [linS
2024
 •  Słowik, M., Budinský W., Prekopová, M., The formation of fan deltas in mountain lakes: findings from Zelene Kezmarske Lake. Earth Surface Processes and Landforms v. 49, 933-948. [link]
 • Słowik, M., Dezsõ, J., Salem, A., Puhl-Rezsek, M., Gałka, M., Kovács, J., 2024 The evolution of meandering rivers in sedimentary basins: insights from the lower Drava Valley. Earth Surface Processes and Landforms v.49, 624-663. [link]

2023

 • Słowik, M., 2023 The evolution of meandering and anabranching rivers in postglacial and loess landscapes of Europe. Holocene v.33 208-230. [link]

2022

 •  Słowik, M., Dezső, J., Kovács, J., Gałka, M., Sipos G., 2022 Conditions to Preserve the Sedimentary Record of Channel Planforms in Temperate Rivers of the Northern Hemisphere. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-EARTH SURFACE v. 127 1-34. [link]

2021

 • Słowik M., Dezső J., Kovács J., Gałka M., Sipos G., 2021, Phases of fluvial activity in loess landscapes: findings from the Sió Valley (Transdanubia, central Europe). Catena, 198. [link]
 • Słowik M., Kiss K., Czigány S., Gradwohl-Valkay A., Dezső J., Halmai A., Marciniak A., Tritt R., Pirkhoffer E., 2021, The influence of changes in flow regime caused by dam closure on channel planform evolution: insights from flume experiments. Environmental Earth Sciences, 80, 165. [link]

2020

 • Słowik M., Dezső J., Kovács J., Gałka M., 2020, The formation of low-energy meanders in loess landscapes (Transdanubia, central Europe). Global and Planetary Change, 184, 103071 [link]
 • Słowik M., Gałka M., Marciniak A., 2020, The evolution and disappearance of „false delta” multi-channel systems in postglacial areas (central Europe). Global and Planetary Change, 184. [link]
 • Gyenizse, P.,  Lóczy, D.,  Dezső, J., Pirkhoffer, E., Słowik, M., 2020 Adaptation of land use based on the assessment of inundation risk in the Kapos Valley, Southwest Hungary. Hungarian Geographical Bulletin v.69 299-316. [link]
 • Dezső, J., Czigány, S., Nagy, G., Pirkhoffer, E., Słowik, M.,  Lóczy D., 2020 Monitoring soil moisture dynamics in multilayered Fluvisols. Bulletin of Geography: Physical Geography Series v.16 131-146. [link]

 2019

 • Dezső J., Czigány S., Nagy G., Pirkhoffer E., Słowik M., Lóczy D., 2019, Monitoring soil moisture dynamics in soil moisture fluvisols. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 16, 131-146. [link]
 • Choiński A., Muszyński A., Ptak M., Słowik M., 2019, Reconstruction of the primary bottom of a unique crater lake in the “Meteorite Morasko” reserve. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 17, 5-16. [link]

2018

 • Słowik M., Dezső J., Marciniak A., Tóth G., Kovács J., 2018, Evolution of river planforms downstream of dams: effect of dam construction or earlier human-induced changes? Earth Surface Processes and Landforms, 43, 2045-2063. [link]
 • Słowik M., 2018, The formation of an anabranching planform in a sandy floodplain by increased flows and sediment load. Earth Surface Processes and Landforms, 43, 623-638. [link]

2017

 • Dezső, J., Salem, A., Lóczy, D., Słowik, M., Pall, D.G., 2017 Randomly layered fluvial sediments influenced groundwater-surface water interaction. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management v.17 331-338. [link]

2016

 • Słowik M., 2016, Sedimentary record of point bar formation in laterally migrating anabranching and single-channel meandering rivers (the Obra Valley, Poland). Zeitschrift für Geomorphologie, 60, 259-279. [link]
 • Słowik M., 2016, The influence of meander bend evolution on the formation of multiple cutoffs: findings inferred from floodplain architecture and bend geometry. Earth Surface Processes and Landforms, 41, 626-641. [link]
 • Borkowski, G., Marciniak, A., Potocka, I.J., Rogowski, M., Słowik, M., Tritt, R., 2016, Specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza wykorzystywana w Katedrze Turystyki i Rekreacji UAM. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 19 81-94.

2015

 • Słowik M., 2015, Is history of rivers important in restoration projects? The example of human impact on a lowland river valley (The Obra River, Poland). Geomorphology, 251, 50-63. [link]

2014

 • Słowik M., 2014, Analysis of fluvial, lacustrine and anthropogenic landforms by means of ground-penetrating radar (GPR): field experiment. Near Surface Geophysics, 12, 777-791. [link]
 • Słowik M., 2014, Holocene evolution of meander bends in lowland river valley formed in complex geological conditions (the Obra River, Poland). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 96, 61-81. [link]
 • Słowik M., 2014, Reconstruction of anastomosing river course by means of geophysical and remote sensing surveys (the Middle Obra Valley, W Poland). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 96, 195-216. [link]

2013

 • Słowik M., 2013, GPR and aerial imageries to identify the recent historical course of the Obra River and spatial extent of Obrzańskie Lake, altered by hydro-technical works. Environmental Earth Sciences, 70, 1277-1295. [link]
 • Słowik M., 2013, Transformation of a lowland river from a meandering and multi-channel pattern into an artificial canal: retracing a path of river channel changes (the Middle Obra River, W Poland). Regional Environmental Change, 13, 1287-1299. [link]
 • Kijowski, A.S., Ewertowski, M., Słowik, M., 2013. Remote Sensing as a Non-Invasive Method for the Study of the Past Permafrost Features; the Case Study of Wielkopolska, Poland. 32nd European Association of Remote Sensing Laboratories Symposium (EARSeL 2012) Advances in Geosciences Mykonos Island, Greece 21-24 May 2012, 2013,

2012

 • Słowik M., 2012, Changes of river bed pattern of a lowland river: effect of natural processes or anthropogenic intervention? Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 94, 301- 320. [link]
 • Słowik M., 2012, Influence of measurement conditions on depth range and resolution of GPR images: The example of lowland valley alluvial fill (the Obra River, Poland). Journal of Applied Geophysics, 85, 1-14. [link]
 • Słowik, M., 2012, Infuence of GPR measurement conditions on depth penetration and resolution of radar images illustrating lowland valley alluvial fill (field experiment). 2012 14th International Conference on Ground Penetrating Radar 707-712. [link]
 • Słowik, M., 2012. Transformations of river bed pattern of a lowland river inferred from aerial surveys and ground penetrating radar (GPR). IAHS-AISH Publication v. 352 304-307. 
 • Słowik, M., 2012. Anthropogenic transformation of lowland river pattern and changes of spatial extent of lakes inferred from ground-penetrating radar and remote sensing surveys (the Obra River, Poland). 2012 14th International Conference on Ground Penetrating Radar 737-742. [link]

2011

 • Słowik M., 2011, Changes of river bed pattern and traces of anthropogenic intervention: the example of using GPR method (the Obra river, western Poland). Applied Geography, 31, 784- 799. [link]
 • Słowik M., 2011, Reconstructing migration phases of meandering channels by means of ground-penetrating radar (GPR): the case of the Obra River, Poland. Journal of Soils and Sediments, 11 (7), 1262-1278. [link]
 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2011, Mobility of chromium and lead originating from weaving industry: implications for relative dating of lowland river floodplain deposits (the Obra River, Poland). Archives of Environmental Protection, 37, (2), 131-150. [link]

2010

 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2010, Types of sedimentary environment in alluvial sediments distinguished on the basis of its chemical constitution: the example of the lower course of the Obra river (Western Poland). Environmental Earth Sciences, 59, 957-966. [link]
 • Kijowski A., Słowik M., Rączkowski W., 2010, A Medieval Town
  (Szamotuły) as a Testing Area for Non-invasive Methods – GPR MALA
  ProEx, [In:] Remote Sensing for Science, Education, and Natural and
  Cultural Heritage, (Ed) R. Reuter. Amsterdam: IOS Press, pp. 95-100 [link]

2009

 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2009, Changes of chosen chemical elements concentration in alluvial sediments: an example of the lower course of the Obra river (western Poland). Archives of Environmental Protection, 35, 75-86. [link]
 • Młynarczyk, Z., Zwoliński, Z., Słowik, M., Kijowski, A.S., 2009 Georadarowa identyfikacja struktur peryglacjalnych na wysoczyznach morenowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji v.19 169-180. [link]
 • Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2009, Geochemical groups of alluvial sediments of the lower course of the Obra river: an example of using cluster analysis. Archives of Environmental Protection, 35, 87-94. [link]

2008

 • Młynarczyk Z., Słowik M., 2008, Temporal variations of suspended sediment concentration during period of high water stages in the lower course of the Obra river (Western Poland). Archives of Environmental Protection, 34, 33 – 49. [link]

2006

 • Młynarczyk Z., Sobczyński T., Słowik M., 2006, Changes of chromium concentration in alluvial sediments of the Obra river valley. Environmental Geology, 50, 423 – 429. [linS
Scroll to Top